fbpx

Nguyên tắc vốn chủ sở hữu

 

Ngân hàng Lương thực Cộng đồng Atlanta tin rằng mặc dù quy mô của các vấn đề mất an ninh lương thực rất lớn, nhưng chúng tôi hình dung Ngân hàng Thực phẩm là nơi…

  • Các thành viên cộng đồng, nhân viên và đối tác đa dạng được tuyển dụng, giữ lại và hỗ trợ.
  • Sự đa dạng, công bằng và hòa nhập được công nhận là những giá trị văn hóa cốt lõi thúc đẩy quá trình ra quyết định, phân bổ nguồn lực và sự phát triển của tất cả các chính sách và thực tiễn.
  • Quan hệ đối tác hợp tác bên trong và bên ngoài hỗ trợ các nhu cầu mới nổi của người dân và xóa bỏ sự bất bình đẳng về khả năng cung cấp và tiếp cận thực phẩm trong các cộng đồng mà chúng ta đang sống và phục vụ.

7 Niềm tin Công bằng

  • Chúng tôi tin rằng mặc dù quy mô của các vấn đề mất an ninh lương thực là lớn, nhưng chúng tôi có thể giải quyết các di sản hiện tại của phân biệt chủng tộc trong hệ thống này và các kết quả bất bình đẳng của chúng.
  • Chúng tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều mang đến sự thiên vị cho mọi thứ, cho dù có mục đích tốt đến đâu.
  • Chúng tôi tin rằng quá trình này có thể khó khăn đối với tất cả mọi người, và gây đau đớn cho nhiều người và công việc vượt qua điều này sẽ rất đáng giá.
  • Chúng tôi tin rằng khó khăn và đau đớn trong quá trình thay đổi công bằng chính là sự tiến bộ và sức chịu đựng cần thiết để đạt được điều đó.
  • Chúng tôi tin rằng có thể thay đổi nếu chúng tôi lắng nghe, học hỏi và hành động theo những cách mới.
  • Chúng tôi tin rằng mỗi kinh nghiệm sống của chúng tôi đều có giá trị như các thành viên trong nhóm.
  • Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người là tài sản của Ngân hàng Thực phẩm và có giá trị trong tổ chức.

X