fbpx

Mục đích của Chính sách

Ngân hàng Thực phẩm Cộng đồng Atlanta (“chúng tôi,” “chúng tôi” hoặc “Công ty”) cam kết tôn trọng quyền riêng tư của những người ủng hộ, tình nguyện viên, khách truy cập và những người dùng khác của acfb.org (“Trang web”). Chúng tôi đã tạo Chính sách Điều khoản Sử dụng này (“Chính sách”) và Chính sách Bảo mật tương ứng để mang lại cho bạn sự tự tin khi bạn truy cập và sử dụng Trang web hoặc đăng ký vào Trang web, và để chứng minh cam kết của chúng tôi đối với các thực hành thông tin hợp lý và bảo vệ quyền riêng tư. Trừ khi được quy định rõ ràng khác, Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập từ Trang web, mỗi trang web có thể có các thực tiễn và chính sách thu thập và sử dụng dữ liệu khác biệt cơ bản với Chính sách này.

Nội dung

Nội dung trên Trang web chỉ dành cho thông tin chung. Trang web bao gồm sự kết hợp của nội dung do chúng tôi tạo ra hoặc được cung cấp cho chúng tôi bởi người cấp phép hoặc các bên thứ ba khác và người dùng. Tất cả nội dung và thông tin khác được hiển thị trên, được truyền qua, có sẵn để tải xuống hoặc được sử dụng liên quan đến Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh, đồ họa, hình ảnh, minh họa, hoạt ảnh, âm thanh hoặc video clip, html, mã nguồn và mã đối tượng, phần mềm, dữ liệu hoặc công nghệ khác, cũng như lựa chọn và sắp xếp có bản quyền của nó, biểu tượng, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nội dung”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát trừ khi có quy định khác. Khi bạn đăng ký thông qua Trang web hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đang cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ

Khi truy cập Trang web, bạn đồng ý tuân theo pháp luật và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc bạn sử dụng Trang web luôn được điều chỉnh và tuân theo luật liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và sử dụng tài sản trí tuệ. Bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, biểu diễn, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào (gọi chung là “Nội dung”) vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác.

Quyền sở hữu

Nội dung được cung cấp thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, dữ liệu, bản thảo, đồ họa, ảnh, nhạc, âm thanh, video, các tính năng tương tác, blog, bài đăng, phản hồi, tin nhắn, thẻ và các tài liệu khác và nhãn hiệu, dịch vụ các nhãn hiệu và biểu trưng có trong đó (“Nhãn hiệu”) được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi, tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo Hoa Kỳ cũng như luật pháp nước ngoài và các công ước quốc tế. Tất cả Nội dung được cung cấp cho bạn chỉ nhằm mục đích thông tin của bạn và mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Bạn đồng ý không tham gia vào việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ Nội dung nào khác với những Nội dung được cho phép rõ ràng ở đây. Nếu bạn tải xuống hoặc in bản sao của Nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân, bạn phải giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong đó. Bạn đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web này hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Nội dung. Chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi giữ lại tất cả các quyền sở hữu và trí tuệ trong Nội dung, trừ khi được cung cấp rõ ràng ở đây. Ở đây không có quyền nào được cấp cho bạn để sử dụng bất kỳ Dấu hiệu nào.

Sử dụng phi thương mại

Trang web được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn sẽ không quảng cáo hoặc gạ gẫm bất kỳ người dùng hoặc thành viên nào mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua Trang web. Hơn nữa, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web để liên hệ, quảng cáo, gạ gẫm hoặc bán cho bất kỳ người dùng nào.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Công ty, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, tình nguyện viên, người cấp phép và người được cấp phép, nhà cung cấp, pháp nhân liên kết, đại lý và nhà thầu, không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu hoặc chi phí nào, phát sinh từ hoặc liên quan đối với quyền truy cập hoặc sử dụng của bạn, hoặc việc bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc các trang web khác mà nó được liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn, phí và chi phí luật sư hợp lý.

Bảo vệ

Trang web có các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc mất mát, sử dụng sai và thay đổi thông tin mà chúng tôi có được từ bạn, nhưng chúng tôi không đảm bảo về khả năng ngăn chặn bất kỳ sự mất mát, lạm dụng nào như vậy đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh về bất kỳ sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi nào như vậy. Vui lòng xem Chính sách bảo mật tương ứng.

Cập nhật và thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, vào bất kỳ lúc nào, bổ sung, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này, đơn giản bằng cách đăng thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó trên Trang web và không có bất kỳ thông báo nào khác cho bạn. Bất kỳ thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng trên Trang web. Bạn có trách nhiệm xem xét Chính sách này theo thời gian để đảm bảo rằng bạn tiếp tục đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính sách.

Hạn chế về hư hỏng

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, lợi nhuận bị mất hoặc dữ liệu bị mất, bất kể khả năng xảy ra của những thiệt hại đó thiệt hại) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài liệu hoặc Trang web nào khác do Công ty cung cấp cho bạn. Giới hạn này sẽ áp dụng bất kể thiệt hại phát sinh do vi phạm hợp đồng, vi phạm hợp đồng, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý hoặc hình thức hành động nào khác.

Từ chối trách nhiệm trong việc đảm bảo

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG VÀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỖI HOẶC SỢ HÃI NÀO TRONG NỘI DUNG. BẠN ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT KHI SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB. ĐỐI VỚI TỐI ĐA MỞ RỘNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, TẤT CẢ NỘI DUNG, CUNG CẤP NỘI DUNG, THÔNG TIN, CHỨC NĂNG VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO CHO BẤT KỲ , CHÍNH XÁC, HỮU ÍCH, KHẢ NĂNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG CHẤP THUẬN NỘI DUNG CÓ ĐƯỢC TRÊN TRANG WEB VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TIÊU ĐỀ, KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC CÁC CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG HOẶC NỘI DUNG CÓ TRONG ĐÓ SẼ KỊP THỜI, AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG NỘI DUNG SẼ CHÍNH XÁC, CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, HOẶC CÁC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ LÀM ĐƯỢC KHÔNG BỊ VIÊM XOANG HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC KHÓ KHĂN SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN. NẾU BẠN BẤT NGỜ VỚI CÁC DỊCH VỤ, BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Liên hệ Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Điều khoản Sử dụng này, các thông lệ của chúng tôi liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc nếu bạn muốn chúng tôi xóa thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@acfb.org hoặc 404.892.FEED (3333) x1298.

X