fbpx

Thông Cáo Báo Chí

Tin tức về công việc của chúng tôi:

Đồ họa và Biểu trưng

Vui lòng để Ngân hàng Thực phẩm xem xét bất kỳ việc sử dụng biểu tượng nào của chúng tôi trước khi sản xuất. Gửi tác phẩm nghệ thuật qua email tới media@acfb.org.

Ảnh về Ngân hàng Thực phẩm

X